Phúc Gia Nguyễn

Phúc Gia Nguyễn

Phúc gia nguyễn

Phúc gia nguyễn

Tin tức

Quy định về Hợp đồng Tư vấn

Ngày 15/06/2015 tới đây Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng bắt đầu có hiệu lực. Nghị định 37/2015/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng trước đây. Cụ thể là:
Xem tất cả

Dịch vụ