TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan thành lập doanh nghiệp và các dịch vụ sau khi thành lập doanh nghiệp như sau:

  • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích kinh doanh, mô hình kinh doanh;
  • Tư vấn các vấn đề về vốn;
  • Tư vấn cho doanh nghiệp việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, tên miền và phương án nhận diện thương hiệu phù hợp với tên của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh trong tương lai;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện về trụ sở của doanh nghiệp;
  • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp;
  • Tư vấn bộ máy điều hành, quản trị nội bộ;
  • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh trong và sau quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
  •  tư vấn các vấn đề liên quan tới giấy phép, giấy phép con để hoạt động doanh nghiệp.
  • Tư vấn về các vấn đề thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Tư vấn chia tách, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.