Tin tức

Quy định về hợp đồng xây dựng

2015/06/15 ngày tiếp theo Nghị định 37/2015 / NĐ-CP ngày 22 ngày 4 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết của hợp đồng xây dựng đã bắt đầu có hiệu lực. Nghị định 37/2015 / NĐ-CP có nhiều tính năng mới so với quy định tại Nghị định số 48/2010 / NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng trong quá khứ. Chi tiết:

Quy định về mức tạm ứng tối thiểu của hợp đồng tư vấn

Đối với hợp đồng tư vấn: 20% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị lên đến 10 tỷ đồng, 15% đối với hợp đồng trị giá hơn 10 tỷ đồng (Nghị định 48/2010 quy định chung của giá hợp đồng 25%);
Quy định liên quan đến các bên thoả thuận trước về một mức độ cao hơn so với trước tối thiểu, giá trị của các hợp đồng tương ứng với tỷ lệ tạm ứng của hợp đồng trước vượt quá mức giá tối thiểu sẽ không được điều chỉnh kể từ thời điểm ứng dụng tạm thời. (So ​​với quy định trước đây là khó khăn "nhưng mức tạm ứng 50% hợp đồng tối đa, trong trường hợp đặc biệt, nó phải có Quyết định đầu tư cho phép".
Quy định về các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Tại thời điểm ký kết hợp đồng với nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện về năng lực chuyên môn, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, trong phân chia khối lượng công việc trong các thỏa thuận hợp tác phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên của tập đoàn. Đối với nhà thầu nước ngoài, phải được cam kết để thuê các nhà thầu phụ địa phương thực hiện công việc theo lịch trình các hợp đồng giao thầu phụ như nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.
Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư đã ký hợp đồng với một hoặc nhiều nhà thầu chính để thực hiện công việc. Trường hợp nhà đầu tư ký hợp đồng với các nhà thầu chính, nội dung của thỏa thuận này phải đảm bảo sự thống nhất, nhất quán trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của các dự án xây dựng.
Tổng thầu, các nhà thầu chính đã ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ phải được sự chấp thuận của nhà đầu tư, các hợp đồng thầu phụ phải thống nhất, đồng bộ với các hợp đồng nhà thầu chính ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ và chất lượng công việc đã được ký kết, bao gồm cả các công việc được thực hiện bởi các nhà thầu phụ.
Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu, kết quả của cuộc đàm phán, thương lượng hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc của gói là có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép .