Quốc tịch

Các cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người gốc Việt hoặc các trường hợp có cha mẹ là người Việt Nam muốn đăng ký giữ lại quốc tịch hoặc nhập tịch vào Việt Nam, hồi hương để làm ăn, sinh sống hay về cội nguồn. Hiểu biết được tâm tư nguyện vọng của kiều bào xa xứ nhưng không am hiểu pháp luật trong nước trong các vấn đề Quốc tịch nên chúng tôi có cung cấp tư vấn và thực hiện các dịch vụ về quốc tịch liên quan tới người Việt Nam và các vấn đề liên quan tới việc nhập tịch như sau:

  • Tư vấn xin giữ lại quốc tịch Việt Nam.
  • Tư vấn hồ sơ xin Hồi hương
  • Tư vấn nhập quốc tịch Việt Nam