Pháp luật về hợp đồng

PGN Law Firm cung cấp các dịch vụ bao gồm:

Soạn thảo và tra soát các loại giấy tờ, tài liệu tiền hợp đồng như thư đề nghị giao kết hợp đồng, thư chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thoả thuận bảo mật thông tin, v.v… ;

Soạn thảo và tra soát các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng phân phối, Hợp đồng xuất nhập khẩu, Hợp đồng gia công, Hợp đồng dịch vụ;