NOMINEE

Đại diện theo ủy quyền là một vấn đề khá mới mẻ tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên tư vấn về vấn đề cử người đại diện đứng ra đại diện phần vốn hợp pháp cho nhà đầu tư và các biện pháp bảo đảm cho nhà đầu tư trong quá trình kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh thông qua vấn đề ủy quyền sẽ giúp các nhà đầu tư được tiếp cận các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam mà theo lộ trình cam kết WTO chưa cho phép, qua đó các nhà đầu tư vẩn có thể thông qua kênh hoạt động riêng của mình để đầu tư gián tiếp vào Việt Nam cho mục đích kinh doanh của mình.