Mua bán và sáp nhập (M&A)

PGN Law Firm tư vấn và cung cấp các dịch vụ:

Cung cấp các giải pháp tối ưu cho việc tái cơ cấu doanh nghiệp, các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành một thương vụ M&A an toàn và hiệu quả nhất;

Cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, lao động, v.v… đối với việc tái cơ cấu doanh nghiệp;

Xem xét và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp mục tiêu trong các giao dịch M&A (Due Diligence), đàm phán, soạn thảo, rà soát, các loại hợp đồng giao dịch liên quan đến M&A (các loại hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp và các loại tài sản khác, v.v…);

Thực hiện thủ tục đăng ký cấp các giấy phép/chấp thuận theo quy định của pháp luật Việt Nam cho các giao dịch M&A.