Đầu tư trong nước và Nước ngoài

 

PGN Law Firm chuyên sâu trong việc tư vấn cho cả Nhà đầu tư trong nước đang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với nước ngoài và cả Nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Các dịch vụ chủ yếu trong lĩnh vực này bao gồm:

+Tư vấn cho Nhà đầu tư các ưu thế và bất lợi của từng hình thức đầu tư, các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư cũng như sự phù hợp giữa dự án dự định đầu tư của Nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam để Nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp phù hợp;

 

+Tư vấn cho Nhà đầu tư các vấn đề pháp lý của hợp đồng thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động xây dựng của dự án, hợp đồng thuê văn phòng, các hợp đồng trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;

+Tư vấn, soạn thảo, xem xét, chỉnh sửa và tham gia đàm phán, trao đổi với đối tác của Nhà đầu tư đối với toàn bộ các thỏa thuận, bao gồm Điều lệ, Thỏa thuận cổ đông/thành viên, Hợp đồng liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh  liên quan đến hoạt động đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam;

+ Tư vấn, soạn thảo các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh và đại diện Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

+ Cung cấp các dịch vụ sau cấp phép, bao gồm các thủ tục khắc dấu và đăng ký mã số thuế, báo cáo định kỳ.